Aktuální novinky

Tento posudek je vypracován k účelům určení míry zavinění za pracovní úraz z důvodů náhrady vzniklé škody na zdraví.

Cílem znaleckého posudku je posoudit a odpovědět na následující otázky. Zda použitý pracovní postup, při překládání skruží odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům a zda jejich porušení byl příčinou vzniku úrazu J. M.

Podklady: Kopie z vyšetřovacího spisu. Úřední záznamy PČR.

Popis posuzované události

Při budování kanalizace v obci Z., ve 13,25 hod., došlo při ukládání betonových skruží na nákladní automobil k úrazu pana J. M. Skruže byly na automobil ukládány pomocí samojízdného pracovního stroje - kolového rýpadla CATERPILLAR Cat  M 315, které obsluhoval pan J. H. Skruže byly ukládány pomocí řetězových závěsů WIMAG, určených pro tuto práci, upevněných za závěsný čep na lopatě rýpadla. Při usazování třetí skruže na dvě již uložené na automobilu, došlo k přimáčknutí levé ruky pana J.M. mezi lopatu kolového rýpadla a manipulovanou třetí skruž. Pan J. M. stál na korbě nákladního automobilu a naváděl pana J. H., kam přesně má skruže ukládat. Při tom pan J. M. přidržoval manipulovanou třetí skruž za její horní okraj a usměrňoval její položení přesně na druhou již uloženou skruž. Při prudkém spuštění lopaty rýpadla dolů, již pan J. M. nestačil z nebezpečného prostoru vytáhnout ruce, zejména levou ruku. Tím došlo k přimáčknutí této ruky mezi spodní hranu lopaty a horní hranou třetí skruže.  

K této situaci došlo z důvodů, že při pokládání třetí skruže na dvě dříve uložené, tuto třetí skruž již nebylo možno dopravit přesně pro nedostatečný dosah lopaty kolového rýpadla nad již uložené skruže. Chybělo pouze asi 10 cm! Proto se pan J.M. rozhodl třetí skruž tím, že ji uchopil za její horní okraj a zatlačením dostat přesně nad již uložené dvě skruže. Čím výše se musí lopata rýpadla zdvihnout, tím na kratší vzdálenost se dosáhne!

Správný postup má být takový, že obsluhovatel rýpadla uložit třetí skruž zpět na místo, ze kterého byla odebrána, popojel by s rýpadlem blíže k nákladnímu automobilu, aby na místo uložení skruže bez problému dosáhl, a uložení skruže na nákladní automobil zopakoval. To by však bylo zdlouhavé, ale bezpečné.

Ze strany pana J.H. se jedná o nevhodný pracovní postup. Pan J. H. však mlčky souhlasil s pomocí pana J. M. při ukládání skruží na sebe na vozidle. Ve spise není zmínka o tom, že by jej z nebezpečného prostoru vykázal!

Ze strany pana J. M. se jednalo o porušení článku NA.2.14 Národní přílohy ČSN ISO 12480 -1, tím, že se zdržoval v nebezpečné blízkosti zavěšeného břemene. V praxi se pracovník usazující břemeno MUSÍ zdržovat v jeho blízkosti a do doby jeho bezpečného usazení. V každém případě se jedná o nebezpečnou činnost a záleží na konkrétních okolnostech, viz vyhodnocení rizik a systém bezpečné práce, za jakých podmínek lze tuto činnost vůbec vykonávat. Ze strany pana J. M. se jedná o značnou neopatrnost, že skruž po dobu jejího usazování držel za její horní okraj.

Požadavky na kvalifikaci obsluhy obou osob byly splněny.

Za úraz je odpovědná firma K. T., s.r.o., neboť k jeho vzniku došlo na stavbě, jejímž dodavatelem byla jmenovaná firma. Odpovědnost konkrétní osoby je dána funkcí obsluhovatele stavebního stroje, tj. pana J. H. Ze spisu vyplývá i jeho odpovědnost jako řídícího pracovníka (stavbyvedoucího) na stavbě.

Zároveň je odpovědný za svůj úraz i pan J. M. tím, že se choval neopatrně a porušil ustanovení ČSN ISO 12480-1 (27 0143): 1999 Národní příloha, čl. NA.2.14, tím, že se zdržoval v nebezpečné blízkosti bře-mene.

Ing. Jan B u č e k, soudní znalec z oboru bezpečnosti práce

Anonymizováno. Upraveny jména zúčastněných, data událostí a dokladů

Dodatek:

Soud rozhodl o vině obou zúčastněných osob v poměru 50:50.


Dne 23.5.2017 byl do knihovny posudků k oponentuře vložen posudek kolegy Burdy týkající se propadu osoby stropem rekonstruované restaurace s pochybeními stavebníka při přípravě a provádění stavby s absencí koordinátora BOZP a plánu BOZP, neoprávněného podnikání zhotovitele stavby a pochybení stavbyvedoucího v odborném vedení provádění stavby


Dne 13.8.2016 byl do knihovny posudků k oponentuře vložen posudek kolegyně Maturové týkající se ceny požárního dozoru


Dne 20.7.2016 byl do knihovny posudků k oponentuře vložen posudek kolegy Kožmína týkající se pádu lešení s pracovnicí památkového úřadu


20.5.2016 byly do knihovny posudků k oponentuře vloženy posudky kolegy Burdy týkající se pádu dílu lešení a pádu sádrokatronového podhledu


18.5.2016 Do knihovny posudků k oponentuře byly vloženy posudky kolegy Skřehota týkající se výbuchu lihového kahanu a úrazu osoby na vidlici vysokozdvižného vozíku ve výši 4 m 


Předložit soudu vlastní a kvalitní posudek je klíčem k úspěchu

Občanský soudní řád i trestní řád připouští možnost stranám předložit vlastní znalecký posudek, který musí být soudem i orgány činnými v trestním řízení přijaty, jako by byly pořízeny jimi, pokud znalec připojí patřičné prohlášení o vědomí si následků napravdivého posudku. Znalci činní v komoře mají doporučeno podávat jen posudky se znalostí celého spisu a po nahlédnutí do spisu. 
Posudek jako důkaz_článek EURO 14-2014

 

Informace o Komoře soudních znalců České republiky, o. s. a její sekci BOZP a PO

Znalci a soudy a znalecké posudky.

V nemnoha případech zveřejněných ve sdělovacích prostředcích byly zpochybňovány rozdílné závěry znalců vyjadřujících se svými posudky ke stejným případům a v té souvislosti byl zpochybňován jejich přístup k věci a uvažovalo se o jejich i hmotné motivaci, podjatosti apod.

Znalci, stejně jako mnozí občané, mají své zkušenosti s rozhodováním soudů a jsou, přinejmenším jedna strana sporu je, rozladěni či rozhořčeni jejich rozhodováním. Takže občan, jehož např. civilní věc je rozhodována 3členným senátem okresního soudu s advokátní podporou obou stran, se podivuje nad rozhodnutím tohoto soudu a odvolá se, kde např. opět neuspěje u senátu 3 soudců krajského soudu a své podivení nad argumenty nalézacího i odvolacího soudu předloží v dovolání nejvyššímu soudu, kde rozhodnutím senátu 3 soudců konečně uspěje a rozhodnutí a práce tolika profesionálních právníků, je tím částečně zmařena. Nastane nové kolo rozhodování, kdy okresní soud si opět třeba ponechá své původní stanovisko, senát 3 soudců krajského soudu odmítne právní názor okresního soudu a zcela změní jeho rozsudek. Protistrana poté podá dovolání k nejvyššímu soudu a naštěstí je např. odmítnuta opět 3členným senátem nejvyššího soudu. Je tedy patrné, že právní názory jsou zásadně rozdílné nejen u stran sporu, u jejich právních zástupců, ale i u profesionálních soudců všech stupňů soudů, které rozhodují v senátech. Naštěstí je soudní soustava vícestupňová a pokud účastník řízení nepodlehne zoufalství a malomyslnosti má po dlouhých letech naději uspět ve své při.

Nemělo by tedy být žádným podivením, že pro důkladné prozkoumaní věci znalci, nestačí vždy jeden posudek posuzující věc na základě předložených dokumentů a otázek. Takovéto jednostupňové znalecké posuzování je možné jen u jednoduchých a jednoznačných případů. Je nutné přijmout fakt, že stejně jako soudci mají rozdílný právní názor a nemohou být postihováni za nesprávný právní názor, mohou mít rozdílný znalecký názor na posuzovanou věc i znalci. Nezbývá tedy než postupovat obdobným způsobem, jako postupuje v přezkoumávání rozhodnutí soudní soustava, a ke znaleckému posudku vypracovat další či oponentní (revizní) posudek a rozpor mezi nimi řešit posudkem např. znaleckého ústavu.

Znalci působí v různém prostředí, jsou formováni ve svých názorech různým profesním postupem a různými životními zkušenostmi a jsou přirozeně v určitých věcech „zaslepeni“ či předpojati a v důsledku toho i činí závěry, se kterými jiný znalec stejného oboru nemusí souhlasit. Stejně jako není možné, aby všichni soudci (neřkuli právníci) měli vždy jediný správný názor, např. jako legendární soudce „Ti“, který v knížkách vždy a vše a hned správně vyřešil a spravedlivě ztrestal, stejně tak není možné, aby každý znalec v každém jediném posudku jednotlivý případ vyřešil s bryskní logikou, jako soudce „Ti“ z jedné vody načisto, dočista.

Účastníci řízení i obecenstvo médií jsou často spravedlivě i nespravedlivě rozhořčeni nad rozhodováním, je však nutno spojit fakta s logikou a postupně a klopotně se dobrat poznání.

Osočování ze závislosti či podjatosti pravděpodobně nepomůže, lépe je soustředit se na chyby v posudku či rozhodnutí, neboť čím hloupější posudek či jakékoli rozhodnutí s pochybnými argumenty a logikou, tím snadnější jeho vyvrácení.

Předpokládá-li se chybné rozhodování soudů a jejich napravování opravnými prostředky, bez stíhání chybujících soudců, je nutné počítat s obdobným způsobem napravováním nedostatků u chybujících znalců.

 Sekce BOZP a PO komory soudních znalců ČR je sdružením odborníků, kteří se vzájemně vzdělávají a oponují si znalecké posudky, které samostatně zpracovali. Oponováním znaleckých posudků dochází ke vzájemné interakci názorů společenství znalců v oboru a eliminování krajních (nesprávných) názorů v zájmu dosažení nejvyšší možné pravdivosti a odbornosti znaleckých posudků. Jednotliví znalci nejsou ve své činnosti nijak omezováni, k oponentuře dochází po podání posudku, který následně slouží ke vzdělání ostatních znalců a k případnému upozornění znalce předkládajícího posudek k oponentuře na určité nesrovnalosti a případná opomenutí. 

Ze zkušenosti sekce vyplývá, že dochází často k posuzování úrazů a havárií jen policejními orgány bez patřičné odbornosti, případně státní správou - inspektoráty práce, či jednotlivými inspektory vyslýchanými policií s následným nepochopením souvislostí a stíháním nepravých viníků. Soudy, případně státní zastupitelství, popř. policie, často žádají znalecké posudky se zpožděním i 5 let po neúspěšném projití vyšetřovacích a soudních procedur. Posléze bývá znalci zjištěn zcela jiný průběh příčin a okolností událostí a jiné odpovědné osoby. Osoby jednající ve státní správě podléhají vedení nadřízených a jejich názorům, jsou to osoby v závislé činnosti - zaměstnanci a jejich odborná vyjádření použitá přednostně v řízení u policie i soudů jsou na této skutečnosti závislá, a to i v případě skutečné odbornosti konkrétní osoby. Bohužel dochází k zaměňování odpovědnosti zaměstnavatele za škodu ať ji zavinil či nezavinil, za vinu z nedodržení povinností, i když povinnosti nedodržel jiný subjekt, který je viníkem.

Například probíhala několikerá dlouholetá soudní řízení se zaměstnanci stavební firmy i s firmou samotnou za odpovědnost za úraz zaměstnance elektrickým proudem na staveništi, kdy byla kladena zaměstnavateli a vedoucím pracovníkům  vina za úraz a po pěti letech bylo posudkem vyžádaným krajským soudem zjištěno, že elektrické vedení bylo "distribučním" ve výlučné odpovědnosti rozvodné firmy, která na vyžádání stavební firmy provedla izolaci vedení nedbale i v rozporu s vlastními technologickými postupy a bez součinnosti s projektantem elektrického vedení.

V jiném případě byl viněn z úmrtí vlakvedoucího strojní kladečské kolejové soupravy pracovník pověřený hlídkou se signalizací píšťalkou, kdy vlakvedoucí nakolejující soupravu z pláně na koleje vstoupil do vedlejší koleje před projíždějící tichý vlak. Po osvobození hlídky soudy bylo znaleckým posudkem zjištěno, že inspektorát práce vinil zhotovitele z nedodržení povinností ohledně práce za tmy a osvětlení pracoviště, přičemž své závěry neudržel a zrušil a nedošetřil příčiny a okolnosti. Znaleckým posudkem bylo zjištěno nedodržení povinnosti trvalé signalizace průjezdu vlaku pracovištěm po dobu potřebnou zdržování se mimo ohrožený prostor, v absenci vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, v nedbání o ochranu života a zdraví cizích zaměstnanců na pracovišti zhotovitele.

V dalším případě byl nepravomocně odsouzen vedoucí manažer firmy za nezajištění pokynů týkajích se práce a pracoviště, kdy zaměstnanci mimo určené místo pod jeřábovou dráhou rozebrali spoje výklopné střechy vozidla. Následně další pracovníci byli zraněni padající střechou. Znalecký posudek zjistil skutečnosti spočívající ve zpracovaném systému bezpečné práce pro manipulaci se střechou jeřábem a následném uvolnění spojů, ve splnění povinnosti manažera provádět prevenci rizik prostřednictvím OZO v prevenci rizik a v chybném závěru inspektorátu zajišťovat pokyny vždy a ne podle potřeb a v závislosti na doporučení OZO v prevenci rizik. Posudek byl předložen pro odvolací řízení.

V případě propadnutí pracovníka podestou zkorodovaného železného schodiště průmyslového objektu bylo, po opakovaném naléhání policie, inspektorátem práce konstatováno vlastní zavinění postiženého, neboť inspektorátu známá norma pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí po desetiletích platnosti s periodou kontrol a údržby měsíc před úrazem skončila údajně bez náhrady. Po stížnostech na odložení věci znalecký posudek konstatoval jednoroční soubežnou platnost dalších norem nahrazující původní, konstatoval povinnost kontroly a údržby průběžně ve stanovených periodách a povinnost údržby stavby dle stavebního zákona po celou dobu existence stavby, přičemž bylo zjištěno porušení povinnosti vlastníka stavby.

Dlouhodobě řešený pád mostu s mnoha znaleckými posudky ze stavebních, měřičských, strojních i bezpečnostních posudků se jeví triviálně jednoduchý spočívající v nedodržení normou stanoveného poměru výšky těžiště k ramenu klopení. Most s těžištěm ve výši cca 8 m byl podpírán volně stojícími 18 podpěrami se základnami 1,5 m, což činí rameno klopení 0,75 m. Poměr mezi výškou těžiště a 18 rameny klopení je cca 10:1, i když norma dovoluje maximální poměr 4:1. Počet podpěr nemá vliv na poměr těžiště a ramen klopení.
Odborným vedením provádění stavby byl určen pracovník - "stavbyvedoucí" bez autorizace požadované stavebním zákonem i zákonem 360/1992 Sb. Zpracováním projektu dočasné stavební konstrukce pro podepření mostu byl určen pracovník - "projektant" bez autorizace požadované stavebním zákonem i zákonem 360/1992 Sb., ač se jednalo o stavbu na stavební povolení.

Triviální analogií s mostem je podložení auta čtyřmi špalky zajišťujícími dobrou stabilitu.
Rozsekáním špalků na 4 polínka znamená získání celkem 16 polínek s menší základnou i ramenem klopení a s následným nestabilním uložením auta na 16 polenech.
Rozštípáním špalků na tisíce špalíků či třísek dojde ke snížení rozměrů základen, ramen klopení a k nestabilitě. Svázáním špalíků a třísek do čtyř otepí (svazků) se obnoví stabilita podepření srovnatelná s původními špalky.

Z výše uvedeného je zjevné, že cesty ke spravedlivému řešení odpovědnosti jsou závislé na skutečné odbornosti. Znalci sdružení v sekci o tuto možnost usilují.


 

 

Nadcházející akce